Class-Representative

S.L Series CR Session Name Roll No Contact Info Students Range
1 2019 2019-2020
K.M.SADMAN SHAKIB
MEFTAHUL JANNAT ROWNOK
1906009
1906050
Shakib202496@gmail.com
01771400499
meftahuljannatrownok@gmail.com
01767297451
1906001-1906030
1906031-1906060
2 2018 2018-2019
MD. MUHIB AHASAN
MD.ASHEF MORSHED SAIF
1806019
1806045
muhibahasan99@gmail.com
01798909121
Saifmorshed6@gmail.com
01788102470
1806001-1806030
1806031-1806060
3 2017 2017-2018
ARIFUL BARI RIFAT
MD. MUHIBULLAH KHAN
1706010
1706044
arifulbari.gce@gmail.com
01631913704
muhibkhan00045@gmail.com
01689783648
1706001-1706030
1706031-1706060
4 2016 2016-2017
MUNJAR HAFIZ
NUSRAT JAHAN
1606018
1606024
munjarhafizedu@gmail.com
01788841629
nusratjahan16060@gmail.com
01301917455
1606001-1606030
1606001-1606030
5 2015 2015-2016
MD. SHAFAYET SULTAN
MD. GOLAM MORTUZA NION
1506008
1506029
nissansultan@gmail.com
01748582025
mortuzanion8@gmail.com
01780698407
1506001-1506030
1506001-1506030